Q  Để thực hiện xin phê duyệt chi tiết 1/500 cần chuẩn bị những hồ sơ nào?

A : Hồ sơ để xin phê duyệt chi tiết 1/500 bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị được thẩm định ;

+ Quyết định phê duyệt của chủ đầu tư ;

+ Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị ;

+ Các văn bản, giấy tờ cung cấp thông tin quy hoạch của cơ quan đã có thẩm quyền hay những chứng chỉ liên quan đến quy hoạch;

+ Bảng biểu thống kê ;

+ Phụ lục và hình ảnh minh hoạ về khu đất ;

+ Bản đồ ;

+ Toàn bộ phạm vi khu vực đã lập quy hoạch tỷ lệ 1/500.