Q : Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 là cơ quan nào?

A : Theo quy định tại Điều 31 Nghị định 36/2010/NĐ – CP, những cơ quan có thẩm quyền này cụ thể bao gồm các cơ quan sau: 

+ Bộ xây dựng: phê duyệt đồ án quy hoạch theo tỷ lệ 1/500 đối với các dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của thủ tướng chính phủ.

+ UBND cấp tỉnh: phê duyệt đồ án quy hoạch 1/500 đối với các dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh.

+ UBND cấp huyện: phê duyệt đồ án quy hoạch theo tỷ lệ 1/500 thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp huyện, các đồ án thuộc quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn.