Q: Những quy định chung nào của giấy phép quy hoạch chi tiết 1/500 mà chủ đầu tư cần biết ?

A : Một số quy định quan trọng, cần thiết mà các chủ đầu tư xây dựng cần biết:

+ Chủ đầu tư là người phải lập dự án và quy hoạch đô thị và triển khai đầu tư theo đúng giấy phép đã quy hoạch.

+ Chủ đầu tư được cấp phép quy hoạch cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện về năng lực đầu tư xây dựng.

+ Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định theo đúng giấy phép quy hoạch.

+ Thời hạn tối đa đối với giấy phép quy hoạch là 24 tháng. Thời hạn này tính từ ngày được cấp giấy phép đến ngày được phê duyệt quy hoạch chi tiết.

+ Đối với các dự án riêng lẻ, thời hạn tối đa là 12 tháng.