Author Archives: webadmin

2 khác biệt giữa bất động sản nhà ở và bất động sản thương mại

Phap Ly Bat Dong San

Bất động sản nhà ở thường được sử dụng cho mục đích sống cá nhân, trong khi bất động sản thương mại thường được sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc cho hoạt động kinh doanh. Bất động sản nhà ở thường có giá trị tài sản cao hơn và được quản lý theo […]

Q: Quy trình, thủ tục để được chấp thuận chủ trương đầu tư ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như thế nào?

A: Quy trình, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như sau: Chủ đầu tư phải xác định hiện trạng đất (đất nông nghiệp, phi nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh) có phù hợp để đầu tư nhà ở, bất động sản du lịch hay không? + […]

Q: Hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm những hồ sơ nào?

A: Hồ sơ theo quy định đầu tư Bà Rịa Vũng Tàu tại khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư, gồm:  Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư Bà Rịa Vũng Tàu theo Mẫu I.1 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015; + Bản sao chứng minh nhân […]

Q: Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm những dự án nào?

A: Theo Điều 32. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của Luật đầu tư 2020 Trừ các dự án đầu tư quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với […]

Q: Hồ sơ để điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm những hồ sơ nào?

A: Thành phần hồ sơ như sau: + 01 Bản chính – 03 bản sao Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; + 04 Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức kinh tế sau khi tổ chức lại; + 04 Bản sao nghị quyết hoặc quyết định […]

Q: Hồ sơ xin cấp giấy phép quy hoạch gồm những hồ sơ nào?

A: Căn cứ theo Điều 38 Nghị định 37/2010/NĐ- CP, Hồ sơ đề nghị cấp phép quy hoạch bao gồm: + Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 37/2010/NĐ-CP; + Sơ đồ vị trí địa điểm để nghị cấp giấy phép quy hoạch; + Dự kiến […]

Q: Những quy định chung nào của giấy phép quy hoạch chi tiết 1/500 mà chủ đầu tư cần biết ?

A : Một số quy định quan trọng, cần thiết mà các chủ đầu tư xây dựng cần biết: + Chủ đầu tư là người phải lập dự án và quy hoạch đô thị và triển khai đầu tư theo đúng giấy phép đã quy hoạch. + Chủ đầu tư được cấp phép quy hoạch cần […]