Q: Hồ sơ, trình tự thủ tục để tách thửa và hợp thửa đất đai theo quy định của pháp luật của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như thế nào?

A: Căn cứ theo Nghị định 43/2014/NĐ-CPngày 15/5/2014 của Chính phủ và Điều 75 của Luật đất đai 2013 quy định trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất như sau:

+ Bước 1: Người sử dụng đất có nhu cầu sẽ nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hồ sơ như sau:

  • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;
  • Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.

+ Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Bước 3: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện:

– Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

– Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.