Q: Chủ đầu tư muốn chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư thì phải làm như thế nào?

A: Trình tự thực hiện như sau:

+ Bước 1: Chủ đầu tư chuyển nhượng gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đến Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cụ thể như sau:

+ Đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở là Sở Xây dựng;

+ Đối với các loại dự án bất động sản khác là Sở quản lý chuyên ngành do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.

+ Bước 2: Cơ quan đầu mối thẩm định (Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý chuyên ngành) có trách nhiệm lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế và Sở quản lý chuyên ngành, tổ chức thẩm định hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Bước 3: Sau khi hoàn thành việc thẩm định, cơ quan đầu mối thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng. Trường hợp không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng thì Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư chuyển nhượng biết rõ lý do.