Q: Thời hạn thẩm duyệt thiết kế Phòng cháy chữa cháy như thế nào?

A: Căn cứ theo Khoản 10 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, thời hạn thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy được tính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

+ Đồ án quy hoạch xây dựng: Không quá 05 ngày làm việc;

+ Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: Không quá 05 ngày làm việc;

+ Thiết kế cơ sở: Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A; không quá 05 ngày làm việc đối với các dự án còn lại;

+ Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình quan trọng quốc gia, dự án, công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với các dự án, công trình còn lại;

+ Thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy: Không quá 10 ngày làm việc.