Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án

Ký Quỹ

Công ty Hưng Công Vũng Tàu nay mang đến cho các Quý bạn đọc thông tin về các quy định về việc ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án. Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

1. Ký quỹ là gì?

 • Ký quỹ tương đồng với khái niệm đặt cọc. Đó là một quy trình pháp lý trong đó bên tham gia có trách nhiệm gửi một số tiền hoặc tài sản có giá trị vào một tài khoản được phong tỏa tại một tổ chức tài chính để đảm bảo sự thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn của các nghĩa vụ pháp lý liên quan.
 • Khi hoàn thành các nghĩa vụ pháp lý liên quan, số tài sản ký quỹ sẽ được hoàn trả lại. Nếu có nhu cầu, tiền ký quỹ cũng có thể được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền.
 • Nếu bên ký quỹ không hoàn thành hợp đồng thì tài sản ký quỹ thuộc về bên nhận ký quỹ. Ngược lại, nếu bên nhận ký quỹ từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên ký quỹ tài sản ký quỹ và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản ký quỹ. Trừ các trường hợp hai bên có thoả thuận khác.

Lưu ý: Trường hợp một bên trong hợp đồng giao cho bên kia một khoản tiền mà các bên không xác định rõ là tiền ký quỹ hoặc tiền trả trước thì số tiền này được coi là tiền trả trước. (Điều 37 Nghị định 21/2021/NĐ-CP)

2. Những trường hợp nào nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ?

Khoản 1 Điều 43 Luật Đầu tư 2020khoản 1 Điều 25 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định như sau:

– Nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Trừ các trường hợp sau:

 • Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
 • Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo Luật Đấu thầu;
 • Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ.
 • Nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư;
 • Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng QSDĐ, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác;
 • Đơn vị sự nghiệp có thu, công ty phát triển khu công nghệ cao được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng trong khu kinh tế.

3. Hình thức, thời điểm, mức ký quỹ và trường hợp được giảm mức ký quỹ

a) Hình thức ký quỹ

Khoản 1 Điều 26 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định việc bảo đảm thực hiện dự án của nhà đầu tư sẽ dựa trên việc thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư bao gồm những nội dung chính sau đây:

 • Xác định tên dự án, mục tiêu, địa điểm, quy mô, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với việc chấp thuận nhà đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Quy định biện pháp bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.
 • Xác định số tiền bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.
 • Xác định thời điểm và thời hạn bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.
 • Quy định về điều kiện hoàn trả, điều chỉnh, chấm dứt bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.
 • Quy định biện pháp xử lý trong trường hợp số tiền bảo đảm thực hiện dự án chưa được hoàn trả và đã được nộp vào ngân sách nhà nước.
 • Xác định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm khác của các bên liên quan.
 • Các nội dung khác theo thỏa thuận giữa các bên nhưng không được vi phạm quy định của pháp luật.

b) Thời điểm ký quỹ

Căn cứ Khoản 5 Điều 26 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP, nhà đầu tư phải tuân thủ quy định về ký quỹ hoặc nộp chứng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng liên quan đến nghĩa vụ ký quỹ theo các trường hợp sau:

 • Với dự án đầu tư phải quyết định chủ trương đầu tư: sau khi dự án đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư nhưng phải trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì thời điểm ký quỹ là thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

c) Mức ký quỹ

Mức ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án được quy định như sau. (khoản 2 Điều 43 Luật Đầu tư 2020khoản 2 Điều 26 Nghị định 31/2021/NĐ-CP):

– Mức ký quỹ dựa theo quy mô, tính chất và tiến độ thực hiện của từng dự án đầu tư. Mức ký quỹ chiếm từ 01% đến 03% tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư, cụ thể:

 • Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ là 3%;
 • Đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%;
 • Đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 1%.
 • Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong từng giai đoạn, mức ký quỹ được tính theo vốn đầu tư của dự án tương ứng với từng giai đoạn giao đất, cho thuê đất.

Trong đó: Vốn đầu tư của dự án không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp cho nhà nước và chi phí xây dựng các công trình công cộng thuộc dự án đầu tư.

– Ngoài ra, khoản 7 Điều 26 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định khi nhà đầu tư đã tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt, có các quy định sau đây:

 • Nếu số tiền đã ứng bằng hoặc lớn hơn mức bảo đảm thực hiện dự án theo quy định, nhà đầu tư không cần nộp ngay số tiền ký quỹ hoặc chứng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng tại thời điểm đó.
 • Nếu số tiền đã ứng nhỏ hơn mức bảo đảm thực hiện dự án theo quy định, nhà đầu tư phải nộp số tiền ký quỹ hoặc chứng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng bằng phần chênh lệch giữa số tiền đã ứng và mức bảo đảm thực hiện dự án tại thời điểm đó.

d) Các trường hợp được giảm tiền ký quỹ:

Mức giảm khi thực hiện ký quỹ được quy định cụ thể như sau:

 • Giảm 25% số tiền ký quỹ đối với:

– Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư;

– Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn

– Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;

 • Giảm 50% số tiền ký quỹ đối với:

– Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư;

– Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

– Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn;

– Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghệ cao, khu kinh tế, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu kinh tế.

4. Quy định về hoàn trả tiền ký quỹ

Việc hoàn trả tiền ký quỹ phải tuân theo các nguyên tắc:

 • Hoàn trả 50% số tiền ký quỹ khi nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp các giấy phép, chấp thuận khác theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động xây dựng (nếu có) không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư;
 • Hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh từ khoản ký quỹ (nếu có) tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị để dự án đầu tư hoạt động không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư;
 • Trường hợp giảm vốn đầu tư của dự án, nhà đầu tư được hoàn trả số tiền ký quỹ tương ứng với số vốn đầu tư giảm theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) hoặc văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;
 • Trường hợp dự án đầu tư không thể tiếp tục thực hiện vì lý do bất khả kháng hoặc do lỗi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, nhà đầu tư được xem xét hoàn trả khoản tiền ký quỹ theo thỏa thuận với Cơ quan đăng ký đầu tư.

5. Liên hệ tư vấn thủ tục pháp lý

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể hơn. Đây có thể là quyết định tốt nhất về tư vấn đầu tư nhà đất mà bạn từng thực hiện. Khi liên hệ với một khách hàng mới, chúng tôi muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về nhu cầu của khách hàng từ thời điểm bắt đầu để có thể cung cấp những nhân sự tốt nhất.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG VŨNG TÀU