Q: Điều kiện để chủ đầu tư được mua bán nhà ở hình thành trong tương lai như thế nào?

A: Chủ đầu tư chỉ được phép ký hợp đồng bán, cho thuê mua nhà ở, công trình hình thành trong tương lai với khách hàng sau khi dự án được cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh (Sở Xây dựng) Thông báo đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở và công trình hình thành trong tương lai. Để cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh (Sở Xây dựng) tiếp nhận hồ sơ này, Dự án phải đảm bảo những điều kiện như sau:

-Điều kiện về pháp lý dự án:

+ Dự án phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất phù hợp với quy hoạch được phê duyệt (Giấy tờ quyền sử dụng đất phải là một trong những giấy tờ: quyết định giao đất/cho thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án);

+ Đã hoàn thành việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;

+ Dự án đã được cấp Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp miễn Cấp phép xây dựng phải có thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp thẩm quyền phê duyệt).

-Điều kiện về hoàn thành xây dựng:

+ Giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án (đối với loại hình nhà ở riêng lẻ thấp tầng: nhà phố, biệt thự, công trình…);

+ Riêng đối với loại hình là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

Ngoài ra, dự án phải đáp ứng một điều kiện đi kèm nữa là phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của Chủ đầu tư đối với khách hàng khi Chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết.

 

 

  1. Luật Nhà ở số: 65/2014/QH13 ban hành 25/11/2014

Luật xây dựng 50/2014/QH13, Luật xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14