Q: Hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm những hồ sơ nào?

A: Hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất để thực hiện đầu tư (có 2 trường hợp) như sau:

– Đối với trường hợp xin giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì chủ đầu tư cần nộp 01 hồ sơ tới Sở Tài Nguyên và Môi trường, bao gồm:

+ Đơn xin giao đất, cho thuê đất;

+ Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư;

+ Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất Đai 2013 đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án;

+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

-Trường hợp xin giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ như sau:

+ Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo mẫu;

+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.