Q: Quy trình, thủ tục để được chấp thuận chủ trương đầu tư ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như thế nào?

A: Quy trình, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như sau:

  • Chủ đầu tư phải xác định hiện trạng đất (đất nông nghiệp, phi nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh) có phù hợp để đầu tư nhà ở, bất động sản du lịch hay không?

+ Khi hiện trạng đất phù hợp thì ta sẽ thực hiện các thủ tục chủ trương đầu tư theo quy trình được quy định theo Luật đầu tư 2020.

+ Ngược lại, khi hiện trạng đất không phù hợp quy hoạch thì Chủ đầu tư  phải xin điều chỉnh quy hoạch cục bộ theo quy định của pháp luật => Sau khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ, nếu điều chỉnh được thì Chủ đầu tư  sẽ tiếp tục chuẩn bị đầy đủ hồ sơ Xin chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư 2020.

  • Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 33 của Luật Đầu tư, các khoản 2 và 3 Điều 31 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BRVT.

+ Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

+ Bước 3: Cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung thẩm định theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.