Q: Hồ sơ xin cấp giấy phép quy hoạch gồm những hồ sơ nào?

A: Căn cứ theo Điều 38 Nghị định 37/2010/NĐ- CP, Hồ sơ đề nghị cấp phép quy hoạch bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 37/2010/NĐ-CP;

+ Sơ đồ vị trí địa điểm để nghị cấp giấy phép quy hoạch;

+ Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị;

+ Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư;

+ Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.