Q: Trình tự thực hiện dự án đầu tư như thế nào?

A: Trình tự thực hiện dự án đầu tư như sau:

Tùy thuộc tính chất, quy mô và điều kiện của từng dự án, dự án đầu tư được thực hiện theo một hoặc một số thủ tục sau đây:
a) Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP;
b) Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế;
c) Thực hiện thủ tục giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho thuê lại đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có);
d) Thực hiện thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (nếu có).