Q: Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng gồm những gì?

A: Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng được quy định tại Khoản 2, Điều 51, Nghị định 15/2021/NĐ-CP như sau:

“…

  1. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm:
  2. a) Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo Mẫu số 02 Phụ lục II Nghị định này;
  3. b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;
  4. c) 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng điều chỉnh triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng theo quy định tại Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 46 hoặc Điều 47 Nghị định này;
  5. d) Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế xây dựng điều chỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ) của chủ đầu tư, trong đó phải có nội dung về bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.
  6. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, gồm:
  7. a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo Mẫu số 02 Phụ lục II Nghị định này;
  8. b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.”