Hồ sơ, thủ tục đăng ký môi trường của dự án đầu tư

Thiết Kế Chưa Có Tên

Giấy phép môi trường thường được yêu cầu cho các dự án xây dựng, công nghiệp, khai thác tài nguyên tự nhiên hoặc bất kỳ hoạt động nào có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường.


Thời điểm đăng ký môi trường là khi nào?

Căn cứ khoản 6 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì thời điểm đăng ký môi trường được quy định như sau:

– Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức;

– Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020 nhưng không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020 phải đăng ký môi trường trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày 01/01/2022.

Thiết Kế Chưa Có Tên

2. Đăng ký môi trường bao gồm những nội dung nào?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì nội dung đăng ký môi trường bao gồm:

– Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở;

– Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công nghệ, công suất, sản phẩm; nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng (nếu có);

– Loại và khối lượng chất thải phát sinh;

– Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải theo quy định;

– Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

3. Hồ sơ, thủ tục đăng ký môi trường với chủ dự án đầu tư, cơ sở?

Theo Điều 22 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT như sau:

– Hồ sơ đăng ký môi trường gồm:

+ Văn bản đăng ký môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở theo quy định tại Mẫu số 47 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT;

+ Bản sao Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (nếu có).

Khoản 3 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định thủ tục cụ thể:

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận trực tiếp qua đường bưu điện hoặc nhận bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Đối với dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, chủ dự án đầu tư, cơ sở được quyền chọn Ủy ban nhân dân cấp xã để đăng ký môi trường.

4. Liên hệ tư vấn thủ tục pháp lý

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể hơn. Đây có thể là quyết định tốt nhất về tư vấn đầu tư nhà đất mà bạn từng thực hiện. Khi liên hệ với một khách hàng mới, chúng tôi muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về nhu cầu của khách hàng từ thời điểm bắt đầu để có thể có được những nhân sự tốt nhất làm việc với bạn.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG VŨNG TÀU