Q: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn như thế nào?

A: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn được quy định tại Điều 44, Nghị định 15/2021/NĐ-CP như sau:

  1. Đối với công trình không theo tuyến:
  2. a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục IINghị định này;
  3. b) Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
  4. c) Tài liệu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Nghị định này;
  5. d) 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng với giai đoạn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 Nghị định này.
  6. Đối với công trình theo tuyến:
  7. a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục IINghị định này;
  8. b) Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến; quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phần đất thực hiện theo giai đoạn hoặc cả dự án theo quy định của pháp luật về đất đai;
  9. c) Tài liệu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Nghị định này;
  10. d) 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng với giai đoạn đề nghị cấp giấy phép xây dựng đã được phê duyệt theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 43 Nghị định này.