Q: Trình tự thực hiện tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư như thế nào?

A: Trình tự thực hiện tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư như sau:

+ Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ gồm:
– Thông báo tạm ngừng thực hiện dự án (Mẫu A.I.13 thông tư 03/2021/TT-BKHĐT)
– Biên bản họp, quyết định về việc tạm ngừng thực hiện dự án
– Uỷ quyền thực hiện ngừng hoạt động dự án đầu tư

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư (Sở KHĐT hoặc ban quản lý khu công nghiệp)

+ Bước 3: Cơ quan đăng ký đàu tư ghi nhận thông tin về việc tạm ngừng hoạt động dự án của nhà đầu tư và chấp thuận bằng văn bản cho nhà đầu tư