Các trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Chấm Dứt

1. Các trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Điều 48 Luật Đầu tư 2020 quy định việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư gồm 2 trường hợp: Nhà đầu tư chấm dứt hoạt động đầu tư và cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Cụ thế:

a) Nhà đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Nhà đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư gồm các trường hợp sau:

 • Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
 • Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp.
 • Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

b) Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư gồm các trường hợp sau:

 • Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp dưới đây bị cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động:

– Để bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

– Để khắc phục vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

– Để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về lao động

– Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.

– Nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm.

– Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng, ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp việc thực hiện dự án đầu tư gây phương hại hoặc có nguy cơ gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 • Nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư, trừ trường hợp (4) tại Mục 2 này.
 • Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư.
 • Dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.
 • Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự.
 • Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư sau khi có ý kiến của cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư.

2. Thủ tục và thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

a) Thủ tục

 • Bước 1: Nhà đầu tư gửi hồ sơ chấm dứt hoạt động cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. (Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích)
 • Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và ghi nhận tình trạng chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
 • Bước 3: Nhận kết quả của thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

b) Thành phần hồ sơ

 • Trường hợp nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, hồ sơ gồm:

– Quyết định chấm dứt chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

 • Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, hồ sơ gồm:

– Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư. (Mẫu I.11 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)

– Điều lệ hoặc hợp đồng đồng ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (nếu có)

3. Những công việc sau khi hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

 • Khi chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản. Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt động trường hợp cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, trừ trường hợp chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư.

4. Liên hệ tư vấn thủ tục pháp lý

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể hơn. Đây có thể là quyết định tốt nhất về tư vấn đầu tư nhà đất mà bạn từng thực hiện. Khi chúng tôi liên hệ với một khách hàng mới, chúng tôi muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về nhu cầu của khách hàng từ thời điểm bắt đầu để chúng tôi có thể có được những nhân sự tốt nhất làm việc với bạn.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG VŨNG TÀU