Q: Việc góp vốn bằng Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án gồm những điều kiện gì?

A: Căn cứ theo Khoản 1 Điều 73 của Luật Đất đai 2013, có 2 điều kiện như sau:

+ Không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi vì mục đích quốc phòng – an ninh, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 Luật đất đai 2013.

+ Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Nhà nước và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Khi chủ đầu tư thỏa mãn 2 điều kiện trên thì chủ đầu tư được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất và có thể sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh.