Cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch là gì? Hồ sơ quy hoạch được lưu trữ gồm những giấy tờ, tài liệu gì?

Chuyển Nhượng đất Quy Hoạch

Cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch là một tập hợp các văn bản điện tử của hồ sơ quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt, cùng với cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch.


1. Cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch

Cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch được giải thích tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 04/2023/TT-BKHĐT như sau:

Cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch bao gồm văn bản điện tử của hồ sơ quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt và cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch.

File

2. Hồ sơ quy hoạch được lưu trữ gồm những giấy tờ, tài liệu gì?

1.Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch quy định tại Điều 31 Luật Quy hoạch 2017 gồm các tài liệu chủ yếu sau:

Tờ trình thẩm định quy hoạch;

Báo cáo quy hoạch;

Dự thảo văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch;

Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý về quy hoạch;

Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch;

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

Hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch.

2. Hồ sơ trình quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch quy định tại Điều 35 Luật Quy hoạch 2017 gồm các tài liệu chủ yếu sau:

Tờ trình;

Báo cáo quy hoạch;

Dự thảo văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch;

Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý về quy hoạch;

Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch;

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

Báo cáo thẩm định quy hoạch;

Báo cáo phản biện của tư vấn phản biện độc lập (nếu có);

Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;

Hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch.

3. Báo cáo thẩm tra quy hoạch đối với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia;

4. Văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch;

5. Tài liệu khác (nếu có).

Việc lưu trữ hồ sơ quy hoạch thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm như thế nào đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 04/2023/TT-BKHĐT về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch, sơ đồ, bản đồ quy hoạch tỉnh thuộc phạm vi quản lý đáp ứng yêu cầu nội dung và kỹ thuật.

Đồng thời, cập nhật cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch tỉnh lên hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch sau khi quy hoạch được phê duyệt.

4. Liên hệ tư vấn thủ tục pháp lý

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể hơn. Đây có thể là quyết định tốt nhất về tư vấn đầu tư nhà đất mà bạn từng thực hiện. Khi liên hệ với một khách hàng mới, chúng tôi muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về nhu cầu của khách hàng từ thời điểm bắt đầu để có thể có được những nhân sự tốt nhất làm việc với bạn.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG VŨNG TÀU